Bvook.dk

- Balling, Volling, Oddense, Otting og Krejbjerg kirker

Henter indhold...

Vent venligst...

Om kirkerne - Bvook.dk

Balling Kirke:

Balling Kirke

Balling Kirke ligger ret ensomt et stykke nord for selve byen. Det er en kvaderstenskirke, og den består af romansk kor og skib med tre tilbygninger. I senmiddelalderen tilføjedes et tårn, hvoraf kun underdelen endnu er bevaret. I 1500-tallet opførtes sydkapellet og våbenhuset.

Tårnet blev genopbygget i 1945 ved arkitekt Einar Packness. Ifølge folketraditionen var det to troldes krig, der var skyld i tårnets fald: "Der var engang en trold i Balling og en i Rødding. De to lå altid i krig med hinanden. En dag kom de op at slås. Ham fra Rødding tager en sten og smider den efter Balling Kirke - den slår tårnet af. Ham fra Balling smider nu en sten efter Rødding kirketårn. Men den nåede ikke længere end til engen ved Holmgård slot - ude i Vester Balling - dér ligger den endnu, stadig med 5 mærker af troldens fingre i den". Hvordan det end er sket, mistede Balling Kirke sit sengotiske tårn og stod uden tårn helt frem til 1945. På initiativ af pastor Aage Jespersen blev der sidst i 1920'erne samlet penge ind til tårnets genopførelse. Målet blev nået i løbet af de næste par årtier, og man kunne indvi det nye tårn i 1945. I våbenhuset kan der i dag ses en lille udstilling om tårnets historie.

To tilmurede romanske vinduer er bevaret. Det på kirkens nordside er prydet af et kunstigt kilestik, der er hugget ind i vinduesoverliggeren. Det moderne murede alter dækkes af et forsidepanel fra 1580'erne, evangelistmotiverne er dog ikke ældre end 1700-tallet. Bag på alteret har man indmuret en kvader med et relikviegemme. Altertavlen er fra omkring 1600 og står med de oprindelige malerier: Korsfæstelsen og opstandelsen (øverst). At altertavlen ikke altid har fastholdt sit oprindelige udseende, bevidner et yngre alterbillede af Carl Bloch, der hænger i kirken. En Skt. Peter figur i træ er rester af en senmiddelalderlig altertavle.

Prædikestolen er et enkelt snedkerarbejde fra 1800-tallet, ligesom et maleri fra o. 1850 af Kristus og den samaritanske kvinde, vistnok malet af A.F. Jæger fra Viborg.

Volling Kirke:

Volling Kirke

Volling kirke består af apsis, kor og skib fra romansk tid. Byggematerialet er granitkvadre. Tårnet, der er opført af genanvendte kvadersten og rå kløvede marksten, er bygget i senmiddelalderen. Våbenhuset er moderne.

Kirken har oprindeligt været udsmykket med to søjleportaler, hvor den sydlige i dag er helt sløjfet. Dens placering anes kun gennem et slip i sydmurens sokkel. At den menes at have været en søjleportal, skyldes fundet af en søjlebase under prædikestolen samt en del af selve søjlen i våbenhuset. Nordportalen benyttes endnu. Dens søjler er ret plumpe, nærmest ovale og kapitælerne bærer ret klodsede ornamenter. Søjleportalen er ikke Sallings prægtigste eksemplar, men viser dog, hvordan man har ladet sig inspirere både fra Viborg Domkirke og fra egnens andre kirker. Det romanske alterbord, der har en svær granitplade med et relikviegemme i midten, hviler på fire granitpiller, hvoraf de forreste er runde med høje, noget uregelmæssige kapitæler, de bageste er firkantede. Det romanske alter dækkes dog af moderne paneler.

Altertavlepanelet er fra 1600-tallet. Malerierne er dog yngre. Topstykket, Opstandelsen, er malet af A.F. Jæger, som har udsmykket en del altertavler her på egnen. En udskåret Kristusfigur fra 1400-tallet er en rest af kirkens sengotiske altertavle.

I Volling kirke har man bevaret de levende lys i kronerne, som tændes hver gang kirken er i brug. Det er meget få kirker rundt om i landet, der stadig har levende lys i kronerne.

Otting Kirke:

Otting Kirke

Otting kirke er en hvidkalket rå kampestenskirke stående på en kvadre-hugget skråkant sokkel. Kor og skib er romansk. Det brede tårn er opført i senmiddelalderen. Nordgavlen prydes af enkle sengotiske højblændinger, sydgavlens blændinger er forsvundet efter en skalmuring. Våbenhuset er bygget omkring år 1800. Kirken er restaureret og nymalet i varme farver i 1998-1999.

I koret er der indmuret en velbevaret romansk gravsten. På stenen ses et kors på en stiliseret høj. En tovsnoning er udhugget langs stenens kant. Tovsnoninger tolkes som beskyttende, da tovet er spundet om to reb, hvilket betyder dobbelt styrke. Kirkens glatte romanske døbefont er delvist indmuret i triumfbuen. Dåbsfadet med bebudelsesmotivet er fra ca. 1575. De indgraverede våben og initialer har ikke kunnet bestemmes.

I tårnrummet hænger to sengotiske træfigurer. Den ene er et noget fragmenteret korbuekrucifiks. Den anden forestiller Johannes Døberen. Altertavlen er udført i begyndelsen af 1600-tallet, men den er omdannet flere gange. Korsfæstelsen i storfeltet er fra omkring 1800. Et ældre alterbillede, af Jesus i Emmaus, er nu ophængt i tårnrummet.

Prædikestolens nuværende udseende med naive billeder af de fire evangelister stammer fra 1712, men dele af prædikestolen var nok jævngammel med altertavlens ældste dele. Ved indgangen til kirken er rejst en mindesten for Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Det fortælles, hvordan en passende stor sten blev fundet ved Gammelhede Strand i Krejbjerg, og 15 mand fra sognet forsøgte flere gange at få stenen hjem. Den 12 tons tunge sten var dog for stor en opgave for Otting sogn alene, og man måtte have hjælp fra folk i Oddense. Det tog 25 mand tre dage at få stenen læsset på en vogn med forspand af 14 heste og fragtet hjem til Otting. Yderligere 60 mand, som var kommet for at kigge på, blev sat til at skubbe vognen, når det kneb hestene at trække det tunge læs. Øverst på selve stenen stod præsten, Kragh-Møller, for at dirigere slagets gang.

Oddense Kirke:

Oddense Kirke

Oddense kirke er en ret stor kvaderstenskirke med romansk kor og skib. Tårn og våbenhus er opført i slutningen af middelalderen. Den tilmurede sydportal består af to pilastre og en flad overligger. En romansk gravsten med motivet af kors på Golgatha er indmuret i portalen. På tårnets sydside ses to karmsten, der sandsynligvis stammer fra præstedøren på kirkens nordside. Præstedørens placering giver sig nu kun til kende ved en flad døroverligger på korets nordside. Højt oppe på kirkens sydside ses en lille udhugget krans. Dette mærke er tolket som stenmesterens mærke.

Kirkerummet præges af skibets sengotiske stjernehvælv. Kalkmalerierne kan være udført af samme maler, som har dekoreret Thorum kirke i 1540'erne. Det østligste fag skildrer motiver fra Jesu liv, bl.a. en meget livagtig fremstilling af barnemordet i Betlehem. I det midterste fag findes scener fra 1. Mosebog med skabelsen, syndefaldet, Kain og Abel, samt legender om djævlene, der styrtes ud af himlen. Indskrifterne er affattet på en blanding af latin og malerens eget mål. Det vestlige fag var oprindeligt kun dekoreret på ribber og buer. Evangelistbillederne er tilføjet af en lokal maler i 1878 under en hårdhændet restaurering, der nærmest havde karakter af en overmaling.

I 1920'erne satte pastor Kragh-Møller og cykelhandler Martinus Nielsen sig for at fjerne en del af farvepragten igen. De begyndte at afrense malerierne med franskbrødsskiver. Det fortælles, at det blev for dyrt i det lange løb, og at de derfor gik over til at anvende rugbrød.

I triumfbuen ses et romansk granitrelief af en løve. Hvis dette er kvaderens rette placering, er det naturligt at tolke den som et symbol på Kristus; løven af Juda stamme. Alterbords panelet er fra o. 1650. Billederne forestiller Johannes, Kristus og Peter. Selve altertavlen i renæssancestil stammer fra 1602. I fodfeltet er en lille kopi af Leonardo da Vincis berømte værk "nadveren".

Korsfæstelsesmotivet i midten er af yngre dato, fra o. 1800, og af tvivlsom kunstnerisk kvalitet. Langt ringere er dog det alterbillede fra o. 1850, som nu er blevet forvist til alterets bagside. Prædikestolen, der er fra midten af 1600-tallet og viser motiver af de fire evangelister, er i landlign renæssancestil.

Krejbjerg Kirke:

Krejberg Kirke

Krejbjerg Kirke er en romanske kirke der er opført af granitkvadre.

Oprindeligt bestod kirken af apsis, kor og skib. I senmiddelalderen rejste man tårn og våbenhus. Tilbygninger er opført af genanvendte granitkvadre, kampesten og tegl. Kirkens apsis blev revet ned i begyndelsen af 1800-tallet. Af oprindelige ydre enkeltheder ses idag kun våbenhusets rundbuede dør.

Kirkens indre viser flere forskellige typer af hvælv. Tårnet har et sengotisk stjernehvælv. Skibet har fået indmuret tøndehvælv i 1500-tallet, og kapellet dækkes af et grathvælv. Altertavlen er et maleri af Niels Bjerre fra 1905: "Kristus prædiker for folket" - indsat i et panel, der ikke når de store kunstneriske højder.

En større restaurering foregik i årene 1974-76, hvor bl.a. det gamle trægulv blev brudt op, og der blev lagt nyt stengulv i stedet. Prædikestolen, der er samtidig med altertavlen, blev pillet ned fra væggen og sat på gulvet. Den romanske døbefont prydes af en enkelt profilering, men er ellers glat. Dåsbfadet er fra omkring 1575, og motivet er "spejderne i Kanaan".

I skibets hvælving hænger en skibsmodel af den tremastede bark "København". Modellen blev bygget af Lars Kjeldgård, Krejbjerg, i 1952.

På kirkegården finder man Bertel Nørgaards gravsten ved sydsiden. Nørgaard var Skivekredsens første folketingsmand (1849-1858) og oprettede i 1851 den første højskole i Salling. Vest for kirken er der en stor mindesten over Jens Væver - opfinderen af snurrevoddet.

Kilde:

De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur.